שירות עממי ברופאים לזכויות אדם

דיונים כלליים

מנהל: newprofile

Anonymous

הודעהעל ידי Anonymous » 15 ספטמבר 2005 10:04

( *H,/ *1,E) DD91(J) (9/ 'DF5 'D9(1J )
 
פרויקט כפרים בלתי-מוכרים בנגב בעמותת רופאים לזכויות אדם מחפש
 
[b]בן/בת שירות אזרחי לתפקיד רכז/ת פניות פרטניות[/b]
 
[u]רקע[/u]
 
בנגב 46 כפרים אשר אינם מוכרים על-ידי המדינה, בהם חיים כ- 80,000 תושבים. אוכלוסייה זו חיה בלא תשתיות בסיסיות כחיבור לרשת החשמל והמים, מערכת ביוב ופינוי אשפה, דרכי גישה מסודרות לישובים, שירותי חינוך, רווחה, דואר וטלפון מסודרים ובלא נגישות לבריאות. בנוסף קיימים מפגעים סביבתיים שונים בקרבת הכפרים או בתוכם. בין המפגעים: ביוב הזורם פתוח בתוך הישובים, זריקת אשפה בלתי חוקית המתבצעת בשטחם ומפעלי רמת חובב.
 
[u]תפקיד בן/בת השירות[/u]
 
במסגרת הפרויקט מגיעות לעמותה פניות פרטניות מתושבי ותושבות הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. פניות אלו עוסקות בהפרות שונות של הזכות לבריאות כתוצאה מחוסר ההכרה בכפרים ומהיותה של האוכלוסייה הערבית-הבדואית בדרום, המהווה חלק מהחברה הפלסטינית בישראל, אוכלוסייה מוחלשת ומודרת הנדחקת לשוליים.
 
הרכזת תטפל בפניות הפרטניות המגיעות לעמותה. העבודה כוללת תקשורת עם הפונים ועדכונם, עבודה מול רשויות וטיפול ומעקב אחר התיקים. כיוון שהתפקיד כולל עבודה עם אנשים שזכותם לבריאות נפגעת, על הרכזת לגלות אחריות ורגישות כלפי הפונים וכלפי הסודיות הרפואית. לאחר תקופת ההכשרה, הרכזת תפעל לצד רכזת הפרויקט ומתנדבים נוספים. הרכזת תעבוד בצורה עצמאית, תוך סיוע והנחייה מצד רכזת הפרויקט.
 
דרישות התפקיד
 
* מחויבות לזכויות אדם
* יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל-פה בערבית, בעברית  
  ובאנגלית: ערבית ועברית ברמה טובה מאוד; אנגלית 
  ברמה טובה.
* עצמאות
* יכולת למידה גבוהה
* תינתן עדיפות לנשים עקב אופי התפקיד והחברה בה 
  תעבוד הרכזת.
 
* התחלת העבודה מיידית ולמשך שנה לפחות.
* מקום העבודה: תל אביב
* ייתכנו נסיעות לדרום (לפי הצורך).
 
לפרטים: אורלי אלמי, רכזת פרויקט כפרים בלתי-מוכרים בנגב טלפון 6873718 03; פקס: 6873029  03; נייד 6844495  054; orly@phr.org.il
 
E41H9 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' AJ 'DFB( 'D*'(9 D,E9J) '7('! D-BHB 'D'F3'F J(-+ 9F
 
[b]A*I/A*') DH8JA) E1CQ2/) *H,QG'* 4.5JQ) (AJ '7'1 'D./E) 'D,E'GJ1 10;))[/b]
 
[u].DAJ)[/u]
 
*H,/ 'DC+J1 EF 'DB1I 'D91(JQ) 'D(/HJQ) AJ 'DFB( -*QI B(D 'F4'! /HD) '31'&JD. -J+ *H,/ -'DJ' AJ EF7B) 'DFB( 46 B1J) D' *9*1A (G' 'D/HD). J9J4 AJ 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' F-H 80000 F3E) *-* 81HA B'3J) F*J,) D'F9/'E 'D(FI 'D*-*J) 'D'3'3JQ 77; E+D 'D'1*('7 (4(C*J 'DCG1('! H'DEJ'G, ,G'2J 'DE,'1J H,E9 'DFA'J'* :J1 E*1*(JF, 71B :J1 E9(Q/) H./E'* *1(J) H1A'GJQ) E69A) H(/HF 'EC'FJ) 'DH5HD 'DI ./E'* 'D5-). AJ 'D'6'A) *H,/ E.'71 (J&J) (B1( 'DB1I 'H /'.DG' HEF (JFG': H/J'F E,'1J /'.D 'DB1I, 'A1': FA'J'* /'.D 'DB1I .D'A' K DDB'FHF, C3Q'1'* EHBH9) AJ EF'7BGE HE5'F9 1E'* .HA'A.
 
[u]H8(A) E1C2/) *H,G'* 4.5J) [/u]
 
AJ %7'1 E41H9 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' AJ 'DFB(, H5D* DD,E9J) *H,G'* 4.5J) C+J1) EF B(D 3C'F G0G 'DB1I. **71B  G0G 'D*H,G'* ('F*G'C 'D-BHB 'D5-J) ,1'! 9/E 'D'9*1'A ('DB1I H,1'! CHF 'D'BDJ) 'D91(J)- 'D(/HJ), H'D*J *4CD ,2!' EF 'DE,*E9 'DAD37JF 10; AJ %31'&JD, E3*69A), E(9/) H+'FHJ).
 
#DE1C2/) 3*9'D, CD 'D*H,G'* #D4.5J) 'D*J *5D DD,E9J). 'DH8JA) *4ED 'D'*5'D E9 'DE*H,GJ 06; H%7D'9GE 9DI CD E' J3*,/ (4#F E4CD*GE. CE' H#FG' **6EF 9ED' #E'E 3D7'* 'D/HD) HEC'*( H2'1'*G' (5H1) /A'9 C*'(J' H4AHJ'.  (3(( CHF 'DH8JA) **9DB (#4.'5 B/ E3* -BHBGE 'D5-J), A9DI #DE1C2) 'F *CHF 5'-() E3$HDJ) 9'DJ) H-3'3J) AJE' J*9DB ('-*1'E E4'91 'DE*H,GJ 06; H'-*1'E -BGE DD31J) 'D7(J). (9/ A*1) *#GJD 3*9ED #DE1C2/) E9  E1C2) 'DE41H9 HE*7H9JF ".1JF.    
 
E*7D('* 'DH8JA):
·           'F *CHF 5'-() 'D*2'E (-BHB 'D'F3'F.
·           B/1) *9(J1 9'DJ) C*'(J' H4AHJ' ('DD:'*
        'D91(J), 'D9(1J) H'D'FCDJ 86;JG. ( 91(JG (E3*HI 
        D:) 'E. 9(1J) (E3*HI ,J/ ,J/'. 'FCDJ2JG (E3*HI
        ,J/).
·           'F *CHF E3*BD) AJ H8JA*G'.
·           'F *CHF 0'* EB/1) *9DE 9'DJ).
·           *EF- #A6DJ) DDF3'! (3(( 7'(9 'DH8JA) H'DE,*E9
        'D0J 3*9ED (G #DE1C2G.
 
* (/'J) 'DH8JA): -'D' HDA*1) D' *BD 9F 'D3F).
* EC'F 'DH8JA): *D #(J(.
* GF'DC '-*E'D ('F 'DH8JA) **7D( 'D3A1 'DI 'DFB( 9F/ 'DD2HE.
 
DDE2J/ EF 'D*A'5JD: 'H1DJ 'DEJ, E1C2) E41H9 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' AJ 'DFB( G'*A:   6873718 - 03    A'C3:  6873029 - 03    FB'D: 6844495 -054  orly@phr.org.il
 
 
 
 
( *H,/ *1,E) DD91(J) (9/ 'DF5 'D9(1J )
 
פרויקט כפרים בלתי-מוכרים בנגב בעמותת רופאים לזכויות אדם מחפש
 
[b]בן/בת שירות אזרחי לתפקיד רכז/ת פניות פרטניות[/b]
 
[u]רקע[/u]
 
בנגב 46 כפרים אשר אינם מוכרים על-ידי המדינה, בהם חיים כ- 80,000 תושבים. אוכלוסייה זו חיה בלא תשתיות בסיסיות כחיבור לרשת החשמל והמים, מערכת ביוב ופינוי אשפה, דרכי גישה מסודרות לישובים, שירותי חינוך, רווחה, דואר וטלפון מסודרים ובלא נגישות לבריאות. בנוסף קיימים מפגעים סביבתיים שונים בקרבת הכפרים או בתוכם. בין המפגעים: ביוב הזורם פתוח בתוך הישובים, זריקת אשפה בלתי חוקית המתבצעת בשטחם ומפעלי רמת חובב.
 
[u]תפקיד בן/בת השירות[/u]
 
במסגרת הפרויקט מגיעות לעמותה פניות פרטניות מתושבי ותושבות הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. פניות אלו עוסקות בהפרות שונות של הזכות לבריאות כתוצאה מחוסר ההכרה בכפרים ומהיותה של האוכלוסייה הערבית-הבדואית בדרום, המהווה חלק מהחברה הפלסטינית בישראל, אוכלוסייה מוחלשת ומודרת הנדחקת לשוליים.
 
הרכזת תטפל בפניות הפרטניות המגיעות לעמותה. העבודה כוללת תקשורת עם הפונים ועדכונם, עבודה מול רשויות וטיפול ומעקב אחר התיקים. כיוון שהתפקיד כולל עבודה עם אנשים שזכותם לבריאות נפגעת, על הרכזת לגלות אחריות ורגישות כלפי הפונים וכלפי הסודיות הרפואית. לאחר תקופת ההכשרה, הרכזת תפעל לצד רכזת הפרויקט ומתנדבים נוספים. הרכזת תעבוד בצורה עצמאית, תוך סיוע והנחייה מצד רכזת הפרויקט.
 
דרישות התפקיד
 
* מחויבות לזכויות אדם
* יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל-פה בערבית, בעברית  
  ובאנגלית: ערבית ועברית ברמה טובה מאוד; אנגלית 
  ברמה טובה.
* עצמאות
* יכולת למידה גבוהה
* תינתן עדיפות לנשים עקב אופי התפקיד והחברה בה 
  תעבוד הרכזת.
 
* התחלת העבודה מיידית ולמשך שנה לפחות.
* מקום העבודה: תל אביב
* ייתכנו נסיעות לדרום (לפי הצורך).
 
לפרטים: אורלי אלמי, רכזת פרויקט כפרים בלתי-מוכרים בנגב טלפון 6873718 03; פקס: 6873029  03; נייד 6844495  054; orly@phr.org.il
 
E41H9 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' AJ 'DFB( 'D*'(9 D,E9J) '7('! D-BHB 'D'F3'F J(-+ 9F
 
[b]A*I/A*') DH8JA) E1CQ2/) *H,QG'* 4.5JQ) (AJ '7'1 'D./E) 'D,E'GJ1 10;))[/b]
 
[u].DAJ)[/u]
 
*H,/ 'DC+J1 EF 'DB1I 'D91(JQ) 'D(/HJQ) AJ 'DFB( -*QI B(D 'F4'! /HD) '31'&JD. -J+ *H,/ -'DJ' AJ EF7B) 'DFB( 46 B1J) D' *9*1A (G' 'D/HD). J9J4 AJ 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' F-H 80000 F3E) *-* 81HA B'3J) F*J,) D'F9/'E 'D(FI 'D*-*J) 'D'3'3JQ 77; E+D 'D'1*('7 (4(C*J 'DCG1('! H'DEJ'G, ,G'2J 'DE,'1J H,E9 'DFA'J'* :J1 E*1*(JF, 71B :J1 E9(Q/) H./E'* *1(J) H1A'GJQ) E69A) H(/HF 'EC'FJ) 'DH5HD 'DI ./E'* 'D5-). AJ 'D'6'A) *H,/ E.'71 (J&J) (B1( 'DB1I 'H /'.DG' HEF (JFG': H/J'F E,'1J /'.D 'DB1I, 'A1': FA'J'* /'.D 'DB1I .D'A' K DDB'FHF, C3Q'1'* EHBH9) AJ EF'7BGE HE5'F9 1E'* .HA'A.
 
[u]H8(A) E1C2/) *H,G'* 4.5J) [/u]
 
AJ %7'1 E41H9 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' AJ 'DFB(, H5D* DD,E9J) *H,G'* 4.5J) C+J1) EF B(D 3C'F G0G 'DB1I. **71B  G0G 'D*H,G'* ('F*G'C 'D-BHB 'D5-J) ,1'! 9/E 'D'9*1'A ('DB1I H,1'! CHF 'D'BDJ) 'D91(J)- 'D(/HJ), H'D*J *4CD ,2!' EF 'DE,*E9 'DAD37JF 10; AJ %31'&JD, E3*69A), E(9/) H+'FHJ).
 
#DE1C2/) 3*9'D, CD 'D*H,G'* #D4.5J) 'D*J *5D DD,E9J). 'DH8JA) *4ED 'D'*5'D E9 'DE*H,GJ 06; H%7D'9GE 9DI CD E' J3*,/ (4#F E4CD*GE. CE' H#FG' **6EF 9ED' #E'E 3D7'* 'D/HD) HEC'*( H2'1'*G' (5H1) /A'9 C*'(J' H4AHJ'.  (3(( CHF 'DH8JA) **9DB (#4.'5 B/ E3* -BHBGE 'D5-J), A9DI #DE1C2) 'F *CHF 5'-() E3$HDJ) 9'DJ) H-3'3J) AJE' J*9DB ('-*1'E E4'91 'DE*H,GJ 06; H'-*1'E -BGE DD31J) 'D7(J). (9/ A*1) *#GJD 3*9ED #DE1C2/) E9  E1C2) 'DE41H9 HE*7H9JF ".1JF.    
 
E*7D('* 'DH8JA):
·           'F *CHF 5'-() 'D*2'E (-BHB 'D'F3'F.
·           B/1) *9(J1 9'DJ) C*'(J' H4AHJ' ('DD:'*
        'D91(J), 'D9(1J) H'D'FCDJ 86;JG. ( 91(JG (E3*HI 
        D:) 'E. 9(1J) (E3*HI ,J/ ,J/'. 'FCDJ2JG (E3*HI
        ,J/).
·           'F *CHF E3*BD) AJ H8JA*G'.
·           'F *CHF 0'* EB/1) *9DE 9'DJ).
·           *EF- #A6DJ) DDF3'! (3(( 7'(9 'DH8JA) H'DE,*E9
        'D0J 3*9ED (G #DE1C2G.
 
* (/'J) 'DH8JA): -'D' HDA*1) D' *BD 9F 'D3F).
* EC'F 'DH8JA): *D #(J(.
* GF'DC '-*E'D ('F 'DH8JA) **7D( 'D3A1 'DI 'DFB( 9F/ 'DD2HE.
 
DDE2J/ EF 'D*A'5JD: 'H1DJ 'DEJ, E1C2) E41H9 'DB1I :J1 'DE9*1A (G' AJ 'DFB( G'*A:   6873718 - 03    A'C3:  6873029 - 03    FB'D: 6844495 -054  orly@phr.org.il

חזור אל “בין מיליטריזם לפמיניזם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים